Αποποίηση Ευθυνών

Η σύνταξη των όρων είναι προσφορά του Πειναλέει

Όροι χρήσης 

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου Διαβίωση ,οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
 Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.


Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του diaviosi.blogspot.gr:

Το Διαβίωση (εφεξής και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται και ως δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις,
οι δε χρήστες/επισκέπτες(εφεξής αναγνώστες) οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εξυπακούεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του ιστότοπου αυτού.


Υπηρεσίες

Οτιδήποτε παρέχεται στους αναγνώστες μέσω του ιστότοπου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια αναγνωστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του δικαιούχου καθώς αποτελεί προσωπική άποψη του συγγραφέα.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικαιούχου διατίθεται στους αναγνώστες του για προσωπική χρήση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του, μόνο για μη κερδοσκοπικούς-μη εμπορικούς σκοπούς και πάντα με την υποχρεωτική αναφορά της πηγής στην μορφή ενεργού link στην μορφή Διαβίωση, free camping & πεζοπορία στη φύση .
Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται η επικοινωνία με τον δικαιούχο μέσω γραπτής επικοινωνίας ηλεκτρονικής ή μη εκ των προτέρων.

Περιεχόμενο

Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικαιούχου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους και να έχουν τη μέγιστη σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, ο δικαιούχος δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο δικαιούχος ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.

Παραπομπές και συνδέσεις

Ο δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.  Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Ο δικαιούχος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.
Ο δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Άρθρα

Τα άρθρα που δημοσιεύονται και φιλοξενούνται στον ιστότοπο του δικαιούχου  αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές θέσεις και αντιλήψεις του εκάστοτε χρήστη-συγγραφέα, ο οποίος αναλαμβάνει και την αποκλειστική ευθύνη και εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη των φορέων που επιβλέπουν το δικαιούχο  εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο, κάποιο κείμενο ή παραπομπή πιστεύετε ότι πρέπει να διαγραφεί (ανακρίβεια, συκοφαντία κτλ), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας από της σελίδας Επικοινωνία, και άμεσα θα εξετάσουμε ενδελεχώς το αίτημα σας.

Υπηρεσίες

Ο δικαιούχος δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον ιστότοπο αυτό.

Ευθύνη αναδημοσίευσης

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπού μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το ιστότοπο μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης

Τροποποίηση όρων

Ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση

Αποδοχή όρων

Ο χρήστης και επισκέπτης του diaviosi.blogspot.gr συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους με την παραμονή του στην ιστοσελίδα,